STRATEGIA UNIVERSITĂŢII GEORGE BACOVIA CU PRIVIRE LA PROGRAMUL ERASMUS

 

ERASMUS este parte a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi cuprinde acţiuni destinate cooperării europene în domeniul învăţământului superior. Prin ERASMUS este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele şi domeniile de studiu.

 

Strategia universităţii George Bacovia cu privire la programul Erasmus + are în vedere asigurarea condiţiilor de participare necondiţionată a studenţilor, cadrelor didactice şi a altor categorii de personal la acest gen de acţiuni. Totodată se are în vedere asigurarea tuturor condiţiilor de studiu şi sejur pentru studenţi, profesori şi alte categorii de personal care vin la Universitatea George Bacovia în cadrul acţiunilor Erasmus. Principalul obiectiv al programului Erasmus este dezvoltarea colaborării universităţii ,,George Bacovia” cu universităţi naţionale, europene şi internaţionale pentru creşterea vizibilităţii în cadrul învăţământului superior.

 

Universitatea ,,George Bacovia”  desfăşoară acţiuni în cadrul programul Erasmus din anul 2007 iar din anul 2008 a primit Carta Erasmus extinsă.

 

ERASMUS +

GEORGE BACOVIA - EUC (Charta) : 248709

ECHE – 232859 – EPP – 1- 2014 – 1 – RO – EPPKA3 - ECHE

NUMĂR PIC: 949519130

ERASMUS CODE: ROBACAU02

 

ERASMUS este parte a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi cuprinde acţiuni destinate cooperării europene în domeniul învăţământului superior. Prin ERASMUS este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele şi domeniile de studiu.

 

Acţiunile de mobilităţi sunt coordonate de Biroul ERASMUS +, o structură organizatorică din cadrul Universităţii ,,George Bacovia” din Bacău, care a fost înfiinţat  din nevoia de deschidere a Universităţii „George Bacovia” către instituţii academice şi ştiinţifice din întreaga lume, din dorinţa de integrare a universităţii în circuitul internaţional al valorilor culturale şi din dorinţa de conectare la reţeaua universitară europeană şi a cărui misiune principală este implementarea şi coordonarea operativă a programelor finanţate de către Comisia Europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Principalele acţiuni din programul Erasmus sunt mobilităţile de studiu, studenţi, mobilităţi cadre didactice – predare/instruire, mobilităţi ale altor categorii de personal şi Programele Intensive (IP).

 

Finanţarea activităţilor Biroului pentru Programe Comunitare se realizează în condiţiile legii, din fonduri destinate organizării şi gestionării programelor comunitare, din fonduri proprii sau din surse externe. Rectorul Universităţii ,,George Bacovia” din Bacău este ordonatorul principal de credite.

 

 

BIROUL ERASMUS +

 

Biroul ERASMUS + are ca obiective principale:

- aplicarea strategiei universităţii în domeniul participării la programele comunitare care vizează educaţia şi formarea profesională;

- promovarea şi coordonarea acestor programe, pentru a  asigura astfel cadrul optim de participare a comunităţii academice din universitatea “George Bacovia”.

 

Universitatea ,,George Bacovia” acordă o atenţie deosebită programelor de mobilitate, ca o modalitate eficientă de a facilita participarea unui număr cât mai mare de persoane la culturi, practici şi experienţe diferite, toate acestea în vederea dobândirii unor noi competenţe adaptate cerinţelor economiei bazate pe cunoaştere. Programele de mobilitate  pentru studenţi şi cadre didactice indică că o perioadă temporară de studiu într-o altă ţară europeană poate contribui la îmbunătăţirea competenţelor internaţionale, poate facilita accesul pe piaţa forţei de muncă şi poate contribui la plasarea foştilor studenţi în poziţii profesionale internaţionale vizibile. Programele de mobilităţi au un rol important în promovarea unui spaţiu european al învăţării continue, sprijinind atât dezvoltarea, cât şi punerea în aplicare a unor instrumente de transparenţă, transferabilitate şi recunoaştere a calificărilor.

 

Valoarea adăugată directă a acestor programe este legată în principal de recunoaşterea calificărilor şi de transparenţa sporită a sistemului de învăţământ şi formare în întreaga Europă. Programul de mobilităţi contribuie la deschiderea şi modernizarea Universităţii ,,George Bacovia” prin implementarea unor noi metode de predare, realizarea schimbului de bune practici, revizuirea şi internaţionalizarea programelor de învăţământ, precum şi la îmbunătăţirea gestionării şi guvernanţei instituţionale. Pentru universitatea noastră internaţionalizarea este o provocare, o oportunitate, dar şi o condiţie esenţială în dezvoltarea instituţională şi creşterea vizibilităţii, atât pe plan regional şi naţional cât şi internaţional.

 

În perioada ce s-a scurs din 2007 până în prezent, au participat în programele de mobilităţi studenţi (studiu şi acţiuni IP – Programe intensive – Erasmus) peste 60 de studenţi şi un număr semnificativ de cadre didactice. Deasemeni am primit vizita a peste 40 de studenţi de la universităţile partenere din spaţiul european şi 30 cadre didactice. Ne referim aici atât la programele de mobilităţi Erasmus studenţi, cadre didactice şi alte categorii de personal dar şi la studenţii şi cadrele didactice care au participat la Programele Intensive (IP)- Erasmus.

 

Universităţile cu care derulăm parteneriate în cadrul programului Erasmus sunt în prezent în număr de 13 (Tabelul nr. 1). Universitatea ,,George Bacovia” are încheiate acorduri bilaterale de parteneriat în vederea organizării de mobilităţi în cadrul programului Erasmus + cu următoarele ţări : Franţa, Belgia, Regatul Unit, Spania, Polonia, Lituania, Portugalia, Olanda şi Croaţia, Ungaria.

 

 

Tabel nr. 1.

 Universităţi partenere

 

Nr.

crt.

Instituţii partenere

Tipuri de mobilităţi

1.

Haute Ecole Leon Troclet – B Liege38, Belgia

Students mobility;

Teaching /training staff mobility

2.

Universite Lille1, F – Lille01, Franta

Students mobility;

Teaching staff mobility

3.

Instituto Superior Miguel Torga, P Coimbra 05, Portugalia

Students mobility;

Teaching/training staff mobility

4.

Alytus College, LT Alytus 01, Lituania

Students mobility;

Teaching/training staff mobility

5.

Lycée Saint Vincent de Paul, F Nimes 10, Franta

Students mobility;

Teaching staff mobility

6.

College of Management, Law and Languages of Siauliai Region, LT – 76236, Siauliai, LT Siauliai 04, Lituania

Students mobility;

Teaching/training staff mobility

7.

ISSA (University of Navarre), E PAMPLON 01, San Sebastian, Spania

Students mobility;

Teaching/training staff mobility

8.

Plantijn Hogeschool (University College), B Antwerp58, Belgia

Student mobility; Teaching staff mobility

9.

Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu, PL WROCLAW15, Polonia

Students mobility;

Teaching/training staff mobility

10.

Artesis Hogeschool Antwerpen,

B ANTWERPEN 57 , Belgia

Students mobility;

Teaching /training staff mobility.

11.

Edingburgh Napier University

UK EDINGBURGH 09

Staff mobility for teaching assignment

12.

University of Split

HR SPLIT 01

Staff mobility for teaching assignment

13.

Szeged University, Szeged, Hungary

Students mobility;

Teaching/training staff mobility

 

 

 

 

 

 

 

TIPURI DE MOBILITĂŢI

 

Universitatea ,,George Bacovia” din Bacău  organizeză următoarelor tipuri de mobilităţi:

 •  Mobilităţi studenţeşti pentru studiu (SMS)
 •  Mobilităţi studenţeşti pentru plasament (SMP)
 •  Mobilităţi de personal – Misiuni de predare (STA)
 •  Mobilităţi de personal – Formarea personalului (STT)

Pentru fiecare an academic consultăm apelurile Comisiei Europene pentru a găsi şi alte oportunităţi de participare în programele şi acţiunile organizate la nivel European atât cu ţările membre ale programului cât şi cu cele partenere.

Organizarea mobilităţilor studenţilor şi a personalului din Universitatea ,,George Bacovia” are în vedere crearea unor condiţii optime, prin asigurarea unui sprijin de calitate, în vederea realizării unei perioade de studiu, de practică, de formare sau de predare în instituţiile de învăţământ superior partenere sau în întreprinderi, companii din ţară şi din străinătate.

 

 

PROCEDURI ORGANIZARE MOBILITĂŢI ERASMUS +


Organizarea în condiţii optime a mobilităţilor Erasmus la Univesitatea ,,George Bacovia’’ cuprinde o listă amplă de acţiuni ce se desfăşoară în cadrul Biroului ERASMUS + :

 •  selecţia studenţilor şi a personalului care urmează să participe la mobilităţi;
 •  pregatirea lingvistică a studenţilor şi a personalului care participă la mobilităţi;
 •  oferirea de informaţii şi sprijin studenţilor şi personalului care efectuează mobilităţi (de ex. prezentarea universităţii/organizaţiei gazdă, servicii de primire, consiliere academică pentru studenţi, asistenţă cu privire la aspecte concrete cum ar fi cazare, asigurări sociale, permise de rezidenţă, activităţi de tutoriat/mentorat pentru studenţii străini – aunci când este cazul);
 • acorduri academice şi organizatorice cu instituţiile partenere (de ex. pentru studenţi, recunoaşterea perioadei de studii în străinătate; pentru profesori, includerea cursurilor predate în programa universităţii gazda; acorduri privind evaluarea studenţilor şi a cursurilor etc.. Toate acestea pot implica vizite la instituţii potenţial partenere deţinătoare ale unei Carte universitare Erasmus);
 • vizite la instituţiile cu care există deja încheiate parteneriate, deţinatoare ale Cartei universitare Erasmus, pentru a negocia şi încheia noi acorduri interinstituţionale sau în vederea monitorizării unor acţiuni de mobilităţi studiu studenţi aflate în derulare la momentul respectiv;  
 • dezvoltarea şi utilizarea Sistemului European de Transfer al Creditelor (ECTS) şi a Suplimentului la diplomă;
 • asigurarea că există prevederi în contractele cu studenţii în ceea ce priveşte programul lor de studiu/plasament şi orice alte forme de evaluare (contracte de studiu, contracte de formare);
 • activităţi privind monitorizarea studenţilor plecaţi în mobilitate;
 • obtinerea de feedback de la studenţii şi cadrele didactice revenite din mobilitate ;
 • asigurarea transparenţei acestor informaţii pentru studenţii şi cadrele didactice interesaţi plece în mobilitate (implicarea asociaţiilor studenţeşti locale sau selectarea de studenţi care ofere informaţii şi consiliere studenţilor care vor pleca în mobilitate, precum şi studenţilor străini);
 • demersuri specifice pentru asigurarea calităţii plasamentelor studenţeşti în întreprinderi.
 • oferirea de informaţii şi materiale publicitare cu privire la programul Erasmus.

 

MOBILITĂŢI DE STUDIU STUDENŢI (SMS)

 

Această acţiune permite studenţilor din Universitatea ,,George Bacovia” să efectueze o perioadă de studii integrate de 3 până la 12 luni într-o altă ţară participantă la program.


Studenţii care doresc participe la programul de mobilităţi sunt selectaţi printr-un proces clar şi transparent. Inainte de plecare, studenţii selectaţi semnează un contract pentru studii care include următoarele documente :

 

          Formularul de aplicație (Application Form)                             

          Acordul de studii/ plasament practic (Learning/ Practical Placement Agreement)

          Rezultatele şcolare (Transcript of records)

          un contract financiar ce conţine toate detaliile referitoare la programul de studiu; acest contract trebuie semnat de instituţia de învăţământ de origine şi de către student;

          "Carta studentului Erasmus" care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate.

 

La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia gazdă trebuie să pună la dispoziţia studentului Erasmus şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă că programul convenit s-a încheiat, precum şi rezulatele obţinute. Instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de studiu, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate Erasmus trebuie inclusă şi în Suplimentul la Diplomă.


Studenţii selectaţi participe la programul de mobilităţi studenţesşti de studiu (SMS) primesc  un grant pentru a-i ajuta acopere cheltuiele de transport şi subzistenţă (inclusiv cheltuielile cu asigurarea şi viza - dacă este cazul) legate de perioada de studii în străinătate. În cazul în care sunt mai mulţi studenţi care doresc participe la programul de mobilităţi Erasmus iar suma alocată anual de către Agenţia Naţională nu acoperă necesarul de locuri, în funcţie de situaţie, studentul se poate înrola cu grant 0, aceasta însemnând toate cheltuielile ocazionate de participarea la acest tip de program vor fi suportate de către student şi familia acestuia. Indiferent dacă primesc sau nu un grant, studenţii Erasmus sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examen şi acces la laboratoare şi la bibliotecă în instituţia gazdă. Pe perioada studiilor Erasmus în străinătate, studenţii trebuie primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine. Inainte de perioada de studiu, un student Erasmus poate urma, dacă i se oferă acest lucru, un curs intensiv de limbi străine în ţara gazdă, pentru care i se poate acorda, de asemenea, finanţare. Studenţii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă de mobilitate.

 

Beneficiarii programului de mobilităţi Erasmus + sunt studenţii înscrişi la Universitatea ,,George Bacovia”, instituţie de învăţământ superior deţinătoare a Cartei Universitare Erasmus extinsă.

 

 

RECUNOAŞTEREA ACADEMICĂ A ACTIVITĂŢILOR STUDENŢILOR ÎN CADRUL MOBILITĂŢILOR ERASMUS

 

Recunoaşterea academică a activităţilor studenţilor în cadrul mobilităţilor Erasmus se realizează la Universitatea ,,George Bacovia” din Bacău pe baza unui Regulament aprobat prin Hotărâre de Senat, document întocmit pe baza documentelor în vigoare (Ordinul nr. 3223/16.02.2012 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cap. II, articolele 11-17, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 118/16.02.2012) şi care reglementează recunoaşterea in integrum şi necondiţionat a periodelor de studii/plasament efectuate la instituţii de învăţământ superior din străinătate.

 

Universitatea George Bacovia din Bacău, prin conducerea facultăţii la care studentul este înmatriculat recunoaşte in integrum şi automat perioada de studii / plasament practic Erasmus, numărul total de credite transferabile acumulate de student, perioada mobilităţii (stagiului).

 

Echivalarea

 

          Procedura de echivalare se elaborează şi realizează la nivel de facultate

         de către Comisia de echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii / plasament practic

         nu prejudiciază poziţia studentului în clasamentul facultăţii din Universitatea George Bacovia, pentru anul universitar ulterior celui în care studentul a participat la mobilitatea Erasmus

          Este formată din:

         decan

         coordonator program de studii

         coordonator instituţional Erasmus

 

Comisia de echivalare şi recunoaştere

 

          Este numită / reconfirmată prin Decizia Decanului, la începutul fiecărui an universitar

 

          Prin Decizia Decanului se menţionează totodată că  responsabilitatea trecerii notelor în catalogul de note revine coordonatorului programului de studii

 

Persoana desemnată înregistrează şi semnează în catalogul de note rezultatele obţinute de studentul Erasmus în urma recunoaşterii perioadei de studii/ plasament practic.

 

Recunoaştere şi echivalare

 

          Sunt recunoscute creditele certificate în foile matricole ca fiind obţinute de student la instituţia la care acesta a efectuat mobilitatea Erasmus

 

          În urma recunoaşterii, calificativele / notele obţinute la disciplinele parcurse pe perioada stagiului se echivalează

         prin reguli de conversie clare, transparente

         focalizate pe competenţe şi nu pe denumirile disciplinelor

         pe baza unei corespondenţe între sistemele de notare din cele două universităţi partenere

 

          Nu se retrag pe perioada stagiului Erasmus sau din cauza participării la Programul Erasmus

         subvenţia de studiu

         bursele de studiu

         bursele sociale

         bursele de excelenţă

         alte drepturi sau facilităţi

 

Drepturile studentului

 

          Studentul poate să susţină în anul universitar următor eventualele examene nepromovate ca urmare a participării la Programul Erasmus

         media pentru disciplinele la care studentul Erasmus a putut participa la examene la Universitatea George Bacovia este cea care se va lua în calcul la stabilirea clasamentului.

 

Supliment Validare

 

          Disciplinele suplimentare parcurse şi promovate de student

         se vor recunoaşte şi echivala la fel ca şi disciplinele stabilite prin Acordul de studii

         vor fi înregistrate ca discipline facultative

         în Suplimentul la Diplomă: „Informaţii privind curriculumul şi rezultatele obţinute”

 

          Validarea deciziilor Comisiilor de echivalare şi recunoaştere se face de către

         Centrul de Resurse de Informare și Documentare din Universitatea George Bacovia din Bacău – CRID-UGB

         constituit în conformitate cu OMCTS nr. 3223/ 16.02.2012

 

 

CÂND ŞI CUM ARE LOC SELECŢIA?

 

Selecţia candidaților pentru programul ERASMUS + are loc de regulă în luna aprilie, pentru anul universitar următor sau luna octombrie pentru semestrul al II – lea al anului universitar în curs.

 

Dacă doriți să participați la selecție, trebuie să compuneți un dosar care să cuprindă următoarele piese: un CV şi o scrisoare de intenţie, redactate într-o limbă străină, de preferință în limba universităţii de destinaţie alese, o cerere adresată Decanului Facultăţii la care sunteţi înmatriculaţi care specifică universităţile de destinaţie dorite, în ordinea preferinţelor (maximum 3); atestatul (certificatul) de cunoaştere a unei limbi străine - atestatul poate fi completat de către cadrul didactic care predă limba străină în facultate sau de către coordonatorul ERASMUS;

Orice alt document care să întărească solicitarea (premiu la Olimpiade profesionale etc.). 

 

 

CUM SE FACE SELECŢIA?

 

Criterii de eligibilitate şi de selecţie pentru studenţii Erasmus

 

Criterii de selecţie 

1.    Să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;

2.    Să prezinte o scrisoare de intenţie;

3.    Să prezinte un Curriculum Vitae.

 

MOBILITATEA STUDENŢILOR – CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

 

Orice student care participă la un program de studiu într-o universitate parteneră în cadrul Programului ERASMUS este considerat “student ERASMUS”, indiferent dacă primeşte sau nu sprijin financiar, în următoarele condiţii:

·      Studentul trebuie să îndeplinească condiţiile de naţionalitate enunţate în Ghidul Candidatului, partea I.

·      Studentul ERASMUS trebuie să fie înmatriculat la un program de studii ce se finalizează cu diplomă de Licenţă sau Master  la universitatea care oferă mobilităţile.

·      Studentul trebuie să fi absolvit cel puţin anul întâi.

·      Mobilitatea trebuie să facă parte din schimbul de studenţi prevăzut de Acordul Bilateral încheiat cu universitatea parteneră.

·      Perioada de studii sau stagii la care participă studentul ERASMUS este de minimum 3 luni şi maximum un an universitar şi se consideră parte integrană din programul de studiu al universităţii de origine.

·      Studentul ERASMUS beneficiază de recunoaşterea academică a perioadei de studiu efectuată la universitatea parteneră şi a rezultatelor obţinute la examene sau alte forme de verificare, având obligaţia de a obţine numărul minim de credite ECTS, respectiv 20 pentru un trimestru-3 luni, 30 pentru un semestru – 6 luni şi 60 pentru un an academic. Recunoaşterea academică poate fi retrasă dacă studentul nu reuşeşte să îşi realizeze programul de studii la nivelul cerut de instituţia gazdă, nu realizează numărul minim de credite sau nu îndeplineşte o altă condiţie cerută de instituţia implicată în recunoaşterea academică.

·      Este scutit de taxa de şcolarizare la universitatea parteneră; poate fi cerută plata unor servicii, dar numai la nivelul costurilor pentru studentul local.

·      Studentul care plăteşte taxă de şcolarizare la universitatea de origine va continua să o plătească şi pe durata în care beneficiază de calitatea de student ERASMUS.

·      Studentul bursier la universitatea de origine va continua sa primeasca bursa şi pe durata stagiului în străinătate.

·      Studentul ERASMUS trebuie să dovedească o suficientă cunoaştere a limbii în care sunt predate cursurile la universitatea parteneră.

·      Studenţilor cu cerinţe speciale li se va acorda o atenţie deosebită.

·      Un student poate beneficia de calitatea de student ERASMUS o singură dată în viaţă, cu sau fără sprijin comunitar.

 

Criterii de selecţie 

4.    Să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;

5.    Să prezinte o scrisoare de intenţie;

6.    Să prezinte un Curriculum Vitae.

 

După selecţie şi înainte de plecare, trebuie să completați formularele obligatorii ERASMUS, respectând termenele impuse. Toate chestiunile administrativ-financiare sunt gestionate de Biroul pentru Programe Comunitare al Universității George Bacovia. Parcursul academic se află în sarcina coordonatorului ERASMUS al UGB. Şcolaritatea dumneavoastră este în continuare gestionată de Secretariatul UGB. Prin urmare, înainte de plecarea din ţară, trebuie să înştiinţaţi Secretariatul UGB asupra parcursului dumneavoastră, completând formularul ERASMUS. De asemenea, trebuie să notificaţi urgent Secretariatul în cazul în care renunţaţi la mobilitate.

 

În cazul în care, datorită unor eventuale restanţe acumulate în sejurul ERASMUS, depăţişi perioada de şcolaritate a ciclului la care sunteţi înscris la UGB, trebuie să urmaţi procedura prelungirii școlarităţii (semestre de grație). Aveţi aşadar interesul să comunicaţi în permanenţă cu toate cele trei părţi implicate.

 

Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa conducerii facultăţii/universităţii, care le va analiza şi le va supune spre aprobare Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). 

 

În ce limbă voi studia?

Studiile au loc, de regulă, în limba universității de destinație. Tocmai de aceea, UGB testează competenţa lingvistică a studenţilor săi.

 

 

În universităţile din Polonia, Lituania şi Suedia se poate studia în limba engleză, însă cunoaşterea limbii locale facilitează extrem de mult integrarea în spaţiul universitar şi reuşita academică. În celelalte universităţi non-francofone (Finlanda, Germania, Italia, Spania, Turcia) este posibil fie oferite cursuri în limba engleză, dar numărul acestora este încă limitat.

 

Care sunt universităţile cele mai căutate? 

 

Universităţile cele mai căutate sunt cele din spaţiul francofon – Franţa, Belgia, urmate de cele din Suedia şi Polonia, unde studiile se fac în limba engleză, cele din Italia (în special Bologna, Florenţa) şi cele din Spania (Barcelona, Madrid), Portugalia.

 

Care este durata grantului? 

 

Durata grantului este de 1 semestru de studiu (max. 4 - 5 luni) sau 1 an academic.

 

ATENŢIE: Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studiu, încheiat cu examene ale căror rezultate  sunt transcrise în foaia matricolă.  Finalizarea studiilor are loc însă la Universitatea George Bacovia, universitate care va emite diploma de studii. 

 

 

Unde pot studia prin programul Erasmus ?

 

Puteţi alege orice universitate cu care UGB a încheiat un contract instituţional bilateral (consultaţi lista cu universităţile partenere).

 

Câte burse Erasmus sunt disponibile? 

 

Numărul mobilităţilor studenţeşti disponibile în fiecare an universitar pentru fiecare ciclu de studii este stabilit prin contractul instituţional între ANPCDEFP şi UGB.

 

În ce limbă voi studia?

Studiile au loc, de regulă, în limba universității de destinație. Tocmai de aceea, UGB testează competenţa lingvistică a studenţilor săi.

 

În universităţile din Polonia, Lituania şi Suedia se poate studia în limba engleză, însă cunoaşterea limbii locale facilitează extrem de mult integrarea în spaţiul universitar şi reuşita academică. În celelalte universităţi non-francofone (Finlanda, Germania, Italia, Spania, Turcia) este posibil fie oferite cursuri în limba engleză, dar numărul acestora este încă limitat.

 

Care sunt universităţile cele mai căutate? 

 

Universităţile cele mai căutate sunt cele din spaţiul francofon – Franţa, Belgia, urmate de cele din Suedia şi Polonia, unde studiile se fac în limba engleză, cele din Italia (în special Bologna, Florenţa) şi cele din Spania (Barcelona, Madrid), Portugalia.

 

 

Care este durata grantului? 

 

Durata grantului este de 1 semestru de studiu (max. 4 - 5 luni) sau 1 an academic.

 

La cerere, conducerea UGB poate aproba prelungirea stagiului în străinătate pentru un al doilea semestru, fără finanţare. 


ATENŢIE: Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studiu, încheiat cu examene ale căror rezultate  sunt transcrise în foaia matricolă.  Finalizarea studiilor are loc însă la Universitatea George Bacovia, universitate care va emite diploma de studii. 

 

Suma primită de student variază în funcţie de ţara în care are loc mobilitatea şi nu acoperă în totalitate cheltuielile de transport, cazare şi întreţinere a studenţilor, fiind necesară şi o contribuţie personală.

 
ATENŢIE: Aranjamentele de cazare în străinătate cad în sarcina bursierului ERASMUS

 

Ce cursuri pot urma în universitatea de destinaţie

 

Puteţi alege cursuri din domenii, pe cât posibil asemănătoare cu cele care le-aţi fi studiat la UGB. Nu puteți urma cursuri care poartă acelaşi titlu cu discipline urmate deja.

 

Dacă alegeţi amelioraţi nivelul lingvistic, efort de altfel recomandabil, valoarea disciplinelor respective nu va fi cuantificată în suma totală de credite necesare absolvirii.

 

Câte ECTS trebuie să acumulez?

 

Numărul total de ECTS pe care trebuie să-l acumulați este de 30 într-un semestru. Dacă vă propuneți să depăşiţi pragul minim de 30 ECTS, notaţi că la întoarcere numai 5 ECTS suplimentare vă vor fi calculate în cuantumul absolvirii, restul fiind considerate discipline facultative. Ştiind că obiectul şi obiectivul finanţării Erasmus este studiul, dacă nu aţi realizat integral programul stabilit, sunteți obligat(ă) să rambursaţi parţial sau total fondurile primite. Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa conducerii UGB, care le va analiza şi le va supune spre aprobare Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

 

 

MOBILITĂŢILE CORPULUI ACADEMIC

 

Mobilitatea în sistemul educaţional nu implică doar mobilitatea studenţilor, ci şi pe cea a corpului academic, de aceea considerăm oportună stimularea mobilitaţii profesorilor atat in exteriorul cat şi în interiorul spaţiului universitar românesc. La fel ca şi in cazul studenţilor, şi în rândul profesorilor se resimte o lipsă de înţelegere a sensului mobilităţii, fapt ce duce la o mai slabă implicare a acestora în proces.

 

Mobilitatea de predareSTA presupune deplasarea unui cadru didactic într-o instituţie de învăţământ superior deţinătoare a Cartei Universitară Erasmus (EUC), sau a unei persoane dintr-o intreprindere, la o instituţie parteneră cu EUC, cu scopul de a preda.

 

Mobilitatea de formare- STT, presupune deplasarea unui cadru didactic universitar sau a personalului non didactic dintr-o instituţie de învățământ superior deţinătoare a Cartei Universitare Erasmus (EUC) într-o instituţie de învățământ superior sau o intreprindere, cu scopul de a se forma profesional.

 

Efectul acestor programe de mobilitate asupra cadrelor didactice poate ajuta la construirea unui învăţământ centrat pe student, datorită experienţelor câştigate şi a noilor metode de predare întâlnite, cât şi la o mai bună dezvoltare a cercetării în mediul academic, care contribuie în mod evident la dezvoltarea societăţii.

 

Mobilitatea de predare şi formare în universitatea ,,George Bacovia’’ se organizează de către Biroul ERASMUS + cu respectarea normelor şi precizărilor din programul de mobilităţi Erasmus şi documentele anexe. Selecţia cadrelor didactice se desfăşoară în mod descentralizat la nivelul facultăţilor, listele cu rezultatele procesului de înscriere se centralizează la Biroul ERASMUS +. La nivelul Departamentului didactic şi de cecetare se constituie o comisie de selecţie formată din decanul facultăţii de la care provine solicitantul, un cadru didactic al altei facultăţi decât cea de la care provine solicitantul şi coordonatorul Biroul ERASMUS +. În procesul de selecţie se are permanent în vedere asigurarea transparenţei şi egalităţii de şanse.

 

Mobilităţile de predare şi formare se desfăşoară conform unui grafic întocmit la nivelul facultăţilor şi în strictă colaborare cu universităţile partenere avându-se în vedere programul de lucru al participanţilor în cadrul curriculei universităţii de origine şi cel al universităţii gazdă.

 

În Universitatea ,,George Bacovia” din Bacău mobilităţile STA / STT au înregistrat permanent un impact pozitiv asupra personalului implicat în acest gen de programe, contribuind în mod remarcabil la îmbunătăţirea imaginii, la dobândirea unor noi valenţe profesionale, dar şi în planul comunicării şi al încrederii de sine, relaţia cu colegii şi studenţii căpătând noi dimensiuni. MISIUNILE DE PREDARE se realizează pe baza unui PROGRAM DE PREDARE şi a unei scrisori de intenţie depuse de candidat. Elementele esenţiale ale acestora sunt:

 • Obiectivele şi valoarea adaugată a mobilităţii
 • Conținutul programului de predare
 • Rezultatele aşteptate

 

 

MISIUNILE DE FORMARE se realizează pe baza unui PROGRAM DE FORMARE şi a unei scrisori de intenţie depuse de candidat. Elementele esenţiale ale acestora sunt:

 • Scopul şi obiectivele generale
 • Rezultatele aşteptate sau competenţele care vor fi dobândite
 • Activităţile care vor fi effectuate şi un program al perioadei de formare (dacă este posibil)

 

Se acordă prioritate cadrelor didactice/nedidactice care nu au mai beneficiat de o mobilitate Erasmus, precum și acelora care contribuie la consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor cu alte universităţi/intreprinderi din Uniunea Europeana şi nu numai. Un cadru didactic/nedidactic nu poate beneficia decât de maximum 2 granturi/an universitar, al doilea fiind acordat în condiţii speciale.

 

 

CONCLUZII

 

Mobilitatea este esenţială nu numai pentru promovarea integrării economice şi sociale europene, ci şi pentru intensificarea schimbului de experienţă la nivel european şi pentru promovarea identităţii europene.

 

Mobilitatea în spaţiul univesitar, realizată prin programul Erasmus poate fi considerată un exemplu de reuşită contribuind la dezvoltarea identităţii europene şi a valorilor precum combaterea rasismului, prejudecăţilor, xenofobiei şi discriminărilor. Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii are un rol important în promovarea unui spaţiu european al învăţării continue, sprijinind atât dezvoltarea, cât şi punerea în aplicare a unor instrumente de transparenţă, transferabilitate şi recunoaştere a calificărilor, precum Cadrul european al calificărilor (CEC), sistemul european de credite transferabile (ECTS)

 

Mobilitatea studenţilor, a personalului academic şi administrativ reprezintă baza pentru formarea Spaţiului european de învăţământ superior. Dezvoltărea acţiunilor de mobilităţi este importantă atît pentru domeniul academic şi cultural, precum şi pentru cel politic, social şi economic. Valoarea adăugată europeană a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii are implicaţii directe în special în trei domenii: cooperarea pentru elaborarea politicilor şi schimburilor reciproce între ţările paticipante, dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie şi formare printr-o cooperare mai intensă între furnizorii de servicii de educaţie, modificarea structurilor şi practicilor instituţiilor de învăţământ, încurajarea apariţiei unor noi programe naţionale şi multinaţionale de mobilitate şi crearea unui sentiment al cetăţeniei europene în rândul paticipanţilor.